This website is not affiliated with, associated with, authorized by or in any other way officially connected with Jackie Evancho.
This is an unofficial Jackie Evancho fan website.

HOME
ABOUT
NEWS
CD & DVD
LYRICS
VIDEO
MISC.
GUESTBOOK
LINK


Moon Over The Ruined Castle
Japanese title: Kojo No Tsuki

Song info : Songwriter: Rentaro Taki.
Info: About the song 'Moon Over The Ruined Castle'.
Found on CD: Japanese version of 'Songs From The Silver Screen'.
Listen to 30 sec. of this song :


Lyrics :
Haru koro no hana no en
Meguru sakazuki kagesashite
Chiyo no matsu ga e wakeideshi
Mukashi no hikari Ima izuko
Mukashi no hikari Ima izuko


Aki jinei no schimo no iro
Nakiyuku kari no kazu misete
Uuru tsurugi ni terisoishi
Mukashi no hikari ima izuko


Ima kojo no yowa no tsuki
Kawaranu hikari ta ga tame zo
Kaki ni nokoru wa tada kazura
Matsu ni uto wa tada arashi


Tenjokage wa kawaranedo
Eiko wa utsuru yo no sugata
Utsusan toteka ima mo nao
Ah! Kojo no yowa no tsukiFront CD cover for 'Songs For The Silver Screen'Back CD cover for 'Songs For The Silver Screen'Contact Webmaster

Copyright 2010-2022 © All Rights Reserved
www.jackie-evancho.dk & www.jackieevancho.dk
This is an unofficial Jackie Evancho fan website
Website Disclaimer