Jackie Evancho - Lyrics: Moon Over The Ruined Castle - www.jackie-evancho.dk
Jackie Evancho This website is not affiliated with, authorized by or in any other way officially connected with Jackie Evancho.
The site a non-commercial, unofficial Jackie Evancho fan website


Moon Over The Ruined Castle

Japanese title: Kojo No Tsuki
Songwriter: Rentaro Taki
Found on CD: Only on the Japanese version of 'Songs From The Silver Screen'Listen to 30 sec. of this song:

(Jackie sings in Japanese)

Haru koro no hana no en
Meguru sakazuki kagesashite
Chiyo no matsu ga e wakeideshi
Mukashi no hikari Ima izuko
Mukashi no hikari Ima izuko


Aki jinei no schimo no iro
Nakiyuku kari no kazu misete
Uuru tsurugi ni terisoishi
Mukashi no hikari ima izuko


Ima kojo no yowa no tsuki
Kawaranu hikari ta ga tame zo
Kaki ni nokoru wa tada kazura
Matsu ni uto wa tada arashi


Tenjokage wa kawaranedo
Eiko wa utsuru yo no sugata
Utsusan toteka ima mo nao
Ah! Kojo no yowa no tsuki
 

Visit Jackie DK's website
This page is part of the website for
www.jackieevancho.dk • All Rights Reserved • www.jackie-evancho.dk

This website is not affiliated with, authorized by or in any other way
officially connected with Jackie Evancho.

Visit Jackie DK's Facebook page